MỘT SỐ NỘI DUNG LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 I. Về thuế giá trị gia tăng 1/ Về đối tượng không chịu thuế GTGT. Thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 8…